Ikon Jobb Farg liten

Den pågående pandemin är en ny typ av kris som tidigare inte upplevts i modern tid. Läget på svensk arbetsmarknad är fortfarande allvarligt och den fortsatta utvecklingen är alltjämt svårbedömt. Säkert är dock att återhämtningen kommer att ta tid och att de negativa effekterna av pandemin även kommer att ha bäring på arbetsmarknaden under nästkommande år. Här finns en överhängande risk att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå än tidigare. Samtidigt har arbetslösheten ökat på bred front under pandemin oberoende av utbildningsnivå, kön eller födelseregion. Sammantaget pekar detta på ett behov av en bred palett av individuellt anpassade stöd för att bryta arbetslöshetstiderna i ett så tidigt skede som möjligt. Vägledning och anvisning till både reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning framstår därför som än mer viktiga verktyg för att hålla tillbaka arbetslösheten på både kort och lång sikt.

Pandemin får strukturomvandlingen att accelerera

Yrke och framtid

Yrkeskompassen