Vem kan få stöd genom samverkan inom Vuxentorget?

Vuxentorget vänder sig till dig mellan 25 och 64 år och som är i behov av fördjupat arbetslivsinriktat stöd inför ditt återinträde eller etablering på arbetsmarknaden.
Du måste vara skriven på den ort där du får ditt stöd och kan inte ha en pågående anställning.

Hur kan jag få stöd via Vuxentorget?

Det görs alltid en bedömning av ditt samverkansbehov hos  den myndighet eller den vårdenhet som du redan har en kontakt med eller som du behöver vända dig till för dina grundläggande behov ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, psykiatriska kliniken eller primärvården.

Är ditt grundläggande behov:

  • arbetslöshet ska du vända dig till Arbetsförmedlingen
  • av ekonomiska eller sociala skäl ska du vända dig till socialtjänsten
  • sjukdom eller långvarig funktionsnedsättning ska du vända dig till Försäkringskassan
  • hälsorelaterat ska du vända dig till primärvården eller specialistvården

Om din handläggare eller den vårdpersonal som du möter bedömer att du behöver fördjupat stöd för att etablera eller återinträda på arbetsmarknaden kommer en förfrågan ställas till Vuxentorget.

En förutsättning för att få ett samordnat stöd är att du har skrivit under ett medgivande till samverkan samt ett samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom medgivandet kan dina handläggare på Vuxentorget diskutera relevanta uppgifter som kan underlätta din väg till arbete och/eller studier.

Vad händer om Vuxentorget blir aktuellt för mig?

Om du blir erbjuden stöd via Vuxentorget ska olika kontakter och stöd knytas ihop på ett sätt som förväntas gynna dina vägval mot arbete eller studier.

Detta görs främst via en gemensam skriftlig planering med både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar på vägen till arbete eller studier. Planeringen beskriver vilka stöd du har behov av och varför, vad som förväntas av dig och av de personer som ska stödja dig i din process och när dina insatser ska följas upp.

Dina behov är unika och din planering kommer beskriva vilka steg du behöver ta för att nå målet arbete eller studier. Dina behov är kanske både arbetsinriktade och vårdinriktade, därför kommer du få träffa flera olika professioner på Vuxentorget.

Om du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan du få olika typer av stöd för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Det kan vara till exempel hjälpmedel, personligt stöd eller ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare som anställer dig.

Tiden på Vuxentorget kan variera från någon vecka till ca ett år beroende på olika faktorer.

Här kan du själv skatta dina behov av stöd:

BEHOVSSCANNING VUXENTORGET